به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ پرویزپور روز چهارشنبه در جشنواره بومی ومحلی بانوان "دا" که در روستای قلعه سنگی خرم اباد برگزارشده بود،اظهار کرد:ورزش های بومی ومحلی علاوه براینکه از سادگی خاصی برخوردارند ودارای درونمایه غنی پرمحتوا هستند ونقش بسیارتاثیرگذاری نیز در فرهنگ لرستان دارند لذا باید به عنوان یک سرمایه فرهنگی به آنها نگاه کرد.

او با بیان اینکه بحث ورزش های بومی ومحلی ازدوجنبه دارای اهمیت است ،افزود: یکی از این جنبه ها نشان دهنده اهمیت این بازی ها به عنوان خرده فرهنگ ها و رسومات پیشینیان ما بوده وضرورت احصای این بازی ها از این نظر برای ما اهمیت داردتا این بازی ها به عنوان یک سرمایه ومیراث فرهنگی به نسل بعدی منتقل شود .

خبر جدید  استاندار زنجان: ارائه آموزش های تخصصی مدیریتی به بانوان و جوانان استان در دست اجرا است

پرویز پور اهمیت دیگر بازی های بومی ومحلی را بحث تحرک ونشاط اجتماعی در این ورزش ها عنوان کرد ویادآورشد: چون در این بازی ها کار گروهی ومشترک و احترام متقابل وجوددارد می توانندباعث ایجاد نشاط اجتماعی شوند به طوریکه تعاملات اجتماعی نهفته دراین بازی ها به نوعی هنجارهای مثبت اجتماعی را تقویت می کنند.

خبر جدید  ملاک بانوی مسلمان ایرانی، تاثیرگذاری بر جامعه است/ نیاز جهان به الگوی «زن نه شرقی نه غربی»

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری لرستان زنان عشایری وروستایی را کم توقع وزحمت کش عنوان کرد و گفت: بانوان روستایی درتحکیم بنیان خانواده نقش اساسی ودر تولیدات روستایی مانند محصولات کشاورزی ودامداری نقش عمده ایی دارند و همچنین در اوقات فراغت خود در حوزه تولیدات صنایع دستی فعال هستند.

پرویز پورتوجه بحث اوقات فراغت و ورزش زنان بسیار مهم دانست وافزود: باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم .

خبر جدید  ابتکار: لایحه‌ای برای برابری دیه زن و مرد تدوین کرده‌ایم

او نقش جشنواره های فرهنگی ورزشی که به مناسبتهای مختلف باعث می شودرا مهم ارزیابی کرد وگفت: برگزاری این جشنواره ها باعث می شود که زنان به کار فرهنگی ورزشی وتحرک بدنی ترغیب شوند.

پرویز پور با بیان اینکه مسئولین این جشنواره ها باید به حضوربانوان در جشنواره های ورزشی توجه ویژه داشته باشند،تاکید کرد: همه دستگاه هایی که به جامعه روستایی ارتباط دارند باید این موضوع را مد نظرقراردارند.