مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان گفت: برای رسیدگی به امور جوانان تنها راه حل تشکیل سازمانی واحد و مستقل است.

" />
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

تنها راه حل برای رسیدگی به امور جوانان، تشکیل سازمانی مستقل استد

مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان گفت: برای رسیدگی به امور جوانان تنها راه حل تشکیل سازمانی واحد و مستقل است.

تبلیغات