معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: نگرشی نو برای بازگشت به جوانان شکل گرفته است هرچند که هنوز کافی و جامع نیست.

" />
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

نگرشی نو برای بازگشت به جوانان شکل گرفته اما هنوز کافی نیستد

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: نگرشی نو برای بازگشت به جوانان شکل گرفته است هرچند که هنوز کافی و جامع نیست.

تبلیغات