شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

شکاف جنسیتی در نرخ باسوادید

در این مقاله قصد داریم نگاهی به داده‌های نرخ باسوادی زنان در ایران بیندازیم و ببینیم نرخ با سوادی زنان ایرانی در مقایسه با مردان و همچنین زنان در دیگر کشورها در چه وضعیتی قرار دارد. شعارسال:در این مقاله قصد داریم نگاهی به داده‌های نرخ باسوادی زنان در ایران بیندازیم و به‌طور مشخص به سوالات […]

چالش های دسترسی زنان به امکانات آموزشید

آموزش و بهداشت دو محور اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای درحال توسعه هستند که در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته‌اند. در این بین یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، مساله میزان دسترسی زنان به امکانات آموزشی و سطح سواد آنهاست که طبق بررسی‌های انجام شده تاثیر قابل توجهی بر […]

شکاف جنسیتی در نرخ باسوادید

۱- نرخ باسوادیزناندرایراندر طول زمان (در مقایسه با مردان) چگونه تغییر کرده است؟ ۲- آیا شکاف نرخ باسوادی زنان بامرداندر طول زمان رو به کاهش گذاشته است؟ ۳- شکاف نرخ باسوادی زنان با مردان در نقاط شهری بیشتر است یا روستایی و آیا این شکاف در طول زمان بیشتر شده است یا کمتر؟ ‍۴- نرخ […]

تبلیغات