چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

کاردرمانی کودکان چیست ؟د

طبق تعریف کاردرمانی هنر بکارگیری فعالیت های هدفمند جهت دادن انگیزه کافی برای انجام و ادامه درمان و ارائه تمرینهای کاربردی مناسب است که به منظور پیشگیری از ناتوانی و حل مشکلات عملکردی و کسب حداکثر استقلال عملکردی افراد بکار می رود،این خدمات در محدوده مشکلات جسمی و روانی قرار دارند.پیشگامان این حرفه معتقد بودند […]

تبلیغات