چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

مراکز «مهر خانواده» آری یا خیر!د

روی صندلی نشسته و با عروسکش بازی می‌کند، خارج از اتاق مردی بلند بلند فریاد می‌زند: «مادر نزاییده کسی بخواد پول منو بخوره… آدمت می‌کنم.» کودک بر خود می‌لرزد و در صندلی مچاله می‌شود. شعارسال: روزنامه آرمان نوشت: مادر پاهایش را روی پا انداخته و صفحات اینستاگرام را بالا و پایین می‌کند و هر از […]

تبلیغات