چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

پروژه حجاب‌زدایی چگونه در ایران عملیاتی شد؟د

شعارسال: نخستین برخورد نوگرایان ایرانی با آداب و رسوم غربی در کنار استفاده از صنعت و تکنولوژی پیشرفته غرب در ایران معاصر از دوران فتحعلی‌شاه قاجار آغاز شد. شکست‌های نظامی ایران از روسیه و انعقاد قرارداد‌های گلستان (۱۲۲۸ ق) و ترکمانچای (۱۲۴۴ ق) دربار ایران را متوجه عقب‌ماندگی کشور کرد و درصدد برآمد برخی شیوه‎های […]

تبلیغات