چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

کارنامه درخشان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایراند

در مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۷ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ازعملکرد موفق این سازمان در خارج شدن از لیست واگذاری به بخش خصوصی و همچنین تحول چشمگیر در شاخص های عملکردی سازمان و شبکه تحت پوشش تقدیر شد.

تبلیغات