یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

ابتکار: اختلال ارتباطی در خانواده‌های ایرانی رو به افزایش استد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و بانوان با بیان اینکه اختلال ارتباطی به عنوان یکی از معضلات اصلی خانواده‌های ایرانی رو به افزایش است، گفت: در حالی که باید در یک خانواده ارتباطات قوی عاطفی و منطقی برقرار شود اما میزان گفتگوها در خانواده‌ها کاهش یافته است.

تبلیغات