پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حوزه جوانان بهترین بستر برای گسترش فرهنگ اسلام استد

معاون امور جوانان وزارت ورزش گفت: حوزه جوانان بهترین بستر برای گسترش فرهنگ اسلام است و از سازمان های مردم نهاد جوانان می خواهم با تالیفات مشترک دو مذهب افق مناسبی جهت وحدت اسلامی ترسیم کنند.

تبلیغات