حل ریشه‌ای مسئله کودک همسری آن‌هم در جامعه به‌شدت عاطفی ایران عزمی ملی بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی و جناحی را می‌طلبد. " />
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

کودک همسری، دردی جانسوز که باید درمان شودد

حل ریشه‌ای مسئله کودک همسری آن‌هم در جامعه به‌شدت عاطفی ایران عزمی ملی بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی و جناحی را می‌طلبد.

تبلیغات