شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

پروازِ زن ایرانی در آسمانِ سایت‌های صنعتید

او یک کارگر زن است که به درخواست خودش در این گزارش با نام مستعار “لعیا مرادی” از او نام می‌بریم که به گفته خودش؛ امروز تنها زن جوشکار یک سایت نفتی است. شعارسال:او یک کارگر زن است که به درخواست خودش در این گزارش با نام مستعار “لعیا مرادی” از او نام می‌بریم که […]

تبلیغات