جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

دختران ريش‌دار و لذتي که سال‌ها دريغ شدد

شعارسال: پيش از آغاز بازي‌هاي جام جهاني ميهمان روزنامه «شرق» بودند؛ سه دختر شبيه همه دختراني که در خيابان از کنارمان رد مي‌شوند. با دست‌بندهايي که رويش آرم باشگاه پرسپوليس حک شده بود. آمده بودند تا از اشک‌ها و لبخندها و ترس‌هايشان وقت ورود به استاديوم بگويند. آنها فقط سه نفر از دختران ريش‌داري بودند […]

تبلیغات