شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

بت طایفه را در تربیت جنسی کودکمان بشکنیمد

تابوبودن آسیب‌های جنسی وارده بر کودکان ایرانی در دید والدینشان از این بابت است که برخی خانواده‌ها در تسخیر بت طایفه‌اند و هنوز قصد دارند آرا و عقاید سنتی اجدادشان را در تربیت کودکشان پیاده کنند. شعار سال: تابوبودن آسیب‌های جنسی وارده بر کودکان ایرانی در دید والدینشان از این بابت است که برخی خانواده‌ها در […]

نه نابودگر استرس کودکان!د

بیشتر والدین، دنیای کودک را دنیایی پر از شور و نشاط و بدون هرگونه استرس و نگرانی می دانند و از آن جا که خودشان از فرزندان شان محافظت و مراقبت و نیازهایشان را تامین می کنند، خیلی به عوامل استرس زا توجهی ندارند. شعارسال : خراسان نوشت: آن ها باورشان نمی شود کودکان هم با مشکلی به نام استرس […]

تبلیغات