یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

افزایش طلاق در کشور نگران کننده استد

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان دردفاع مقدس گفت: وقوع ۱۷۵هزار طلاق و کاهش ازدواج در پارسال در کشور، خطر فروپاشی خانواده را گوشزد می کند و نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم. شعارسال:رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان دردفاع مقدس گفت: وقوع ۱۷۵هزار طلاق و کاهش ازدواج […]

تبلیغات