دبیر انجمن فعالان تخصصی حوزه حجاب گفت:‌ باید برای اشاعه فرهنگ حجاب خصوصاً در شرایط امروز که جوانان کم کم از این حوزه فاصله می‌گیرند اقدامات جدی‌تری صورت پذیرد. " />
پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

باید برای اشاعه فرهنگ حجاب اقدامات جدی‌تری صورت گیردد

دبیر انجمن فعالان تخصصی حوزه حجاب گفت:‌ باید برای اشاعه فرهنگ حجاب خصوصاً در شرایط امروز که جوانان کم کم از این حوزه فاصله می‌گیرند اقدامات جدی‌تری صورت پذیرد.

تبلیغات