مرضیه هاشمی گفت: در دنیای غرب بسیاری از حقوق زنان نادیده گرفته شده و تضعیف می‌شود و جنبش «می تو» که چند سالی است به راه افتاده گویای این امر است.

" />
یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

حقوق زنان در غرب نادیده گرفته می شود/ حضور زنان در جامعه نباید به نقش آنان در خانواده لطمه زندد

مرضیه هاشمی گفت: در دنیای غرب بسیاری از حقوق زنان نادیده گرفته شده و تضعیف می‌شود و جنبش «می تو» که چند سالی است به راه افتاده گویای این امر است.

تبلیغات