پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

مرخصی مردان هنگام پدر شدن در نروژد

نروژ اولین کشوری است که به مردان هنگام پدر شدن مرخصی داد. در این کشور با اعتقاد به اینکه مردان باید زمانی برای رسیدگی پدرانه به نوزاد داشته باشند به آن ها ۱۰ هفته مرخصی میدهد… شعارسال: نروژ اولین کشوری است که به مردان هنگام پدر شدن مرخصی داد. در این کشور با اعتقاد به […]

تبلیغات