مدیر فضای مجازی بسیج جامعه زنان گفت: ازدواج اینترنتی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد اگر در چارچوب قواعد باشد مورد قبول است. " />
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

ازدواج اینترنتی اگر در چارچوب قواعد باشد مورد قبول استد

مدیر فضای مجازی بسیج جامعه زنان گفت: ازدواج اینترنتی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد اگر در چارچوب قواعد باشد مورد قبول است.

تبلیغات