نتایج تحقیقات محققان کشور انگلیس نشان می دهد، روابط عاطفی میان زوجین این کشور به دلیل مدرنیته و استفاده از فضای مجازی کاهش یافته است.

" />
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

تاثیر مدرنیته در کاهش روابط عاطفی زوجین در بریتانیاد

نتایج تحقیقات محققان کشور انگلیس نشان می دهد، روابط عاطفی میان زوجین این کشور به دلیل مدرنیته و استفاده از فضای مجازی کاهش یافته است.

تبلیغات