جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

ماجرای زن جوانی که در کوه های دروازه قرآن شیراز چادرنشین شدد

خبرنیوز در یادداشتی به قلم زهرا عواطفی نژاد نوشت: داخل چادر یک اجاق و چراغ نفتی علاالدین بود که روشن کرده بودند تا از سرما در امان باشند اما فایده ای نداشت.

تبلیغات