معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دستگیری «مرضیه هاشمی» را محکوم کرد.

" />
پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

معاونت امور زنان و خانواده دستگیری «مرضیه هاشمی» را محکوم کردد

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دستگیری «مرضیه هاشمی» را محکوم کرد.

تبلیغات