محققان چینی در گزارشی ارزیابی کردند که جمعیت چین تا ۲۰۲۹ به حدود ۱٫۵ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. " />
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

جمعیت چین به ۱٫۵ میلیارد نفر خواهد رسیدد

محققان چینی در گزارشی ارزیابی کردند که جمعیت چین تا ۲۰۲۹ به حدود ۱٫۵ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.

تبلیغات