یک آسیب شناس گفت: اگر جلوی اعمال خشونت در کودکی گرفته نشود، می‌تواند در بزرگ‌سالی صدمات جبران‌ناپذیری را به فرد و خانواده‌اش وارد‌کند. " />
پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

خشونت دانش‌آموزان را از کودکی کنترل کنیدد

یک آسیب شناس گفت: اگر جلوی اعمال خشونت در کودکی گرفته نشود، می‌تواند در بزرگ‌سالی صدمات جبران‌ناپذیری را به فرد و خانواده‌اش وارد‌کند.

تبلیغات