یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: بیش از ۲۵ درصد مردان و ۴ درصد زنان سیگار می‌کشند. سن مصرف سیگار به ۱۳ سال رسیده است. " />
یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

سن مصرف سیگار به زیر ۱۳ سال رسیده استد

یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: بیش از ۲۵ درصد مردان و ۴ درصد زنان سیگار می‌کشند. سن مصرف سیگار به ۱۳ سال رسیده است.

تبلیغات