معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش از راه‌اندازی مجمع خیرین ازدواج در سطح کشور همزمان با هفته ازدواج خبر داد.

" />
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

راه اندازی «مجمع خیرین ازدواج» در سطح کشورد

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش از راه‌اندازی مجمع خیرین ازدواج در سطح کشور همزمان با هفته ازدواج خبر داد.

تبلیغات