مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت:طرح فعلی جامع جمعیت تعالی خانواده در مجلس از حیث کمی و کیفی نیاز به یک بازنگری همه‌جانبه دارد. " />
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

طرح جامع جمعیت در مجلس نیاز به بازنگری همه‌جانبه داردد

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت:طرح فعلی جامع جمعیت تعالی خانواده در مجلس از حیث کمی و کیفی نیاز به یک بازنگری همه‌جانبه دارد.

تبلیغات