دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

ایران مناسب زندگی برای سالمندهاست/ باید به جوانان اجازه طغیان و سرکشی دهندد

سهیل رضایی گفت: جامعه ما بیشتر سالمند محور است و مناسب زندگی برای سالمندهاست به همین دلیل اکثر جوانان ما به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

تبلیغات