جمعی از دانش آموختگان سمپاد به مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد لزوم اعتماد به نخبگان جوان نامه نوشتند.

" />
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

نامه جمعی از دانش آموختگان سمپاد به مدیر صندوق بازنشستگی کشورید

جمعی از دانش آموختگان سمپاد به مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد لزوم اعتماد به نخبگان جوان نامه نوشتند.

تبلیغات