فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت: خانواده، نخستین و مهم ترین نهاد اجتماعی و رکن اصلی جامعه انسانی است که سرنوشت جامعه با آن پیوندی محکم دارد.

" />
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

خانواده، مهم ترین نهاد اجتماعی و رکن اصلی جامعه انسانی استد

فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت: خانواده، نخستین و مهم ترین نهاد اجتماعی و رکن اصلی جامعه انسانی است که سرنوشت جامعه با آن پیوندی محکم دارد.

تبلیغات