سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده های زندانیان پرداخت مهریه بازنگری خواهیم کرد و کسانی که توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشند، از زندان آزاد خواهند شد.

" />
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پرونده زندانیان مهریه بازنگری خواهد شدد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده های زندانیان پرداخت مهریه بازنگری خواهیم کرد و کسانی که توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشند، از زندان آزاد خواهند شد.

تبلیغات