مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور خبر از تلاش برای تخصیص بسته معیشتی به تمام ۵۸۰ هزار بیمه‌شده فعال صندوق داد. " />
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

بسته بعدی معیشتی به تمام بیمه‌پردازان فعال داده می‌شودد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور خبر از تلاش برای تخصیص بسته معیشتی به تمام ۵۸۰ هزار بیمه‌شده فعال صندوق داد.

تبلیغات