یک جامعه‌شناس گفت: در زندگی شهری امروز، برخی کشورها روش «خانه مجاور» را به‌جای انتقال افراد سالخورده به سرای سالمندان پیشنهاد می‌کنند تا استقلال دو طرف حفظ شود. " />
پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

خانه مجاور، راه‌حل جایگزین سپردن سالخوردگان به سرای سالمنداند

یک جامعه‌شناس گفت: در زندگی شهری امروز، برخی کشورها روش «خانه مجاور» را به‌جای انتقال افراد سالخورده به سرای سالمندان پیشنهاد می‌کنند تا استقلال دو طرف حفظ شود.

تبلیغات