یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: حدود ۹۹ درصد کودکان کار دارای خانواده هستند و به همین علت سازمان بهزیستی برنامه ویژه‌ای برای این افراد در فصل زمستان ندارد. " />
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

۹۹ درصد کودکان کار دارای خانواده هستندد

یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: حدود ۹۹ درصد کودکان کار دارای خانواده هستند و به همین علت سازمان بهزیستی برنامه ویژه‌ای برای این افراد در فصل زمستان ندارد.

تبلیغات