دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

واگذاری بیش از هزار کودک بیمار برای «فرزندخواندگی»د

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران از واگذاری بیش از هزار کودک بیمار به متقاضیان فرزندخواندگی طی دو سال اخیر خبر داد.

تبلیغات