شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

در ۱۸ دستگاه کشور تنها ۲ مدیرعالی «زن» وجود داردد

مشاور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در مجموع تعداد مدیران زن و مرد در کشور ۷۰ هزار و ۶۱۰ نفر هستند گفت: سهم مدیران زن از این تعداد هفت هزار و ۲۵۵ نفر و سهم مدیران مرد ۶۳ هزار ۳۵۵ نفر است.

تبلیغات