پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

پای درد دل زنان قالیباف «جوپار» کرماند

«سنجدی که پیش رفت، جا خورد سرمه‌ای به سه تا رفت، پیش رفت به سه تا، پشتش دو تا لاکی بده تا اومد سه تا چهره بده بعد یکی دوغی، دو تا سرمه که جا خورد بعد سه تا سفید پیش می‌ره، دو تا ترمه جا کن بعدش سه تا دارچینی جا میره…» شعار سال: […]

تبلیغات