یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی مشخص شدندد

معاون بررسیهای راهبردی معاونت زنان و خانواده گفت: شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی مشخص شده‌اند که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی متولی آن وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هستند که هرکدام ماموریت مشخصی دارند.

تبلیغات