معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر فیلم هایی را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته اند از دو زاویه توجه به «خانواده» و «حقوق زنان» داوری خواهد کرد.

" />
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

برگزیدگان فیلم فجر در بخش «زنان» و «خانواده» معرفی می شوندد

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر فیلم هایی را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته اند از دو زاویه توجه به «خانواده» و «حقوق زنان» داوری خواهد کرد.

تبلیغات