جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

سختی‌های نقش‌ چندگانه زنان شاغل در زندگید

امروزه نقش موثر و مثبت زنان در عرصه‌های مختلف جامعه غیر قابل انکار است این درحالیست که آنها باید هم در برآورده‌ کردن انتظارات و توقعات شغلی و هم در برآورده‌کردن انتظارات خانوادگی موفق عمل کنند. این نقش‌های چندگانه‌ به عوامل متعددی مانند زمان، توجه و تمرکز نیاز دارد و همین مسئله، ایجاد تعادل بین کار و زندگی را برای زنان دو چندان دشوار کرده است اما به راستی چه عواملی به جز برنامه‌ریزی در ایجاد تعادل میان زندگی شغلی و شخصی زنان دخیل است؟.

تبلیغات