در عصر فعلی تمرکز زیادی برای حل معضل افراد چند تابعیتی انجام شده است درحالی‌که این اقدام مجدداً باعث پیدایش قشر بزرگی از اشخاص چند تابعیتی در داخل کشور می‌گردد. " />
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

چالش‌های حقوقی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانید

در عصر فعلی تمرکز زیادی برای حل معضل افراد چند تابعیتی انجام شده است درحالی‌که این اقدام مجدداً باعث پیدایش قشر بزرگی از اشخاص چند تابعیتی در داخل کشور می‌گردد.

تبلیغات