سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

لوایح تصویب‌شده حوزه زنان که بر زمین‌ماندهد

حمایت از سازمان بهزیستی و به‌طور خاص اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در بحث خشونت یکی از برنامه‌ها و رویکردهای معاونت زنان و خانواده بوده و همچنان هم هست

تبلیغات