شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

زبان و جنسیتد

به‌نظر می‌رسد که ساختارهای پایه‌ زبان‌ها براساس تبعیض جنسیتی شکل نگرفته‌اند. زنان و مردان همان زبان را با همان قواعد به‌کار می‌برند و مذکر و مونث بودن اشیا هم شاید ریشه در نوعی تفکر بدوی جاندارپنداری (آنیمیسم) کل هستی داشته باشد، اما به‌تدریج تبدیل به قاعده‌ای زبانی شده که بر تبعیض یا عدم‌تبعیض بین زن […]

تبلیغات