شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

افق روشن زندگی کودکان در گرو مهندسی صحیح گروه گرایید

اگر آموزش کار گروهی را به موقع شروع کنیم، می توانیم به آینده ای روشن در زندگی فردی و اجتماعی فرزندانمان امیدوار باشیم. شعارسال:اگر آموزش کار گروهی را به موقع شروع کنیم، می توانیم به آینده ای روشن در زندگی فردی و اجتماعی فرزندانمان امیدوار باشیم. اهمیت کار گروهی بر هیچ کس پوشیده نیست اما […]

تبلیغات