معاون امور بانوان رئیس جمهور با بیان اینکه وحدت بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد گفت: ملت ایران دفاع از مظلومان را وظیفه خود می‌داند. " />
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

ملت ایران دفاع از مظلومان را وظیفه خود می‌داندد

معاون امور بانوان رئیس جمهور با بیان اینکه وحدت بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد گفت: ملت ایران دفاع از مظلومان را وظیفه خود می‌داند.

تبلیغات