شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

کودکان نیمی از قربانیان قاچاق انسان در جهاند

قاچاق انسان و بردگی مدرن در عصر حاضر از معضلات فراگیر جهانی است و تنها تعدادی از کشورها در برابر قاچاق انسان مصون هستند.

تبلیغات