شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

مراکز «مهر خانواده» آری یا خیر!د

روی صندلی نشسته و با عروسکش بازی می‌کند، خارج از اتاق مردی بلند بلند فریاد می‌زند: «مادر نزاییده کسی بخواد پول منو بخوره… آدمت می‌کنم.» کودک بر خود می‌لرزد و در صندلی مچاله می‌شود. شعارسال: روزنامه آرمان نوشت: مادر پاهایش را روی پا انداخته و صفحات اینستاگرام را بالا و پایین می‌کند و هر از […]

عروس امام: «دختران انقلاب» رفتار قانونی کنندد

فاطمه طباطبایی: من معتقدم زنان می‌توانند در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشند و اگر به نظر برخی از بزرگان شرایط ورزشگاه‌ها با شأن زنان ایرانی نامناسب است باید مسئولان مربوطه این امکانات و ساختارهای فیزیکی ورزشگاه‌ها را به شکلی فراهم کنند؛ نه آنکه صورت مساله را حذف کنیم. شعارسال  :  روزنامه آرمان با دکتر فاطمه طباطبایی […]

«دختران انقلاب» رفتار قانونی کنندد

فاطمه طباطبایی: من معتقدم زنان می‌توانند در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشند و اگر به نظر برخی از بزرگان شرایط ورزشگاه‌ها با شأن زنان ایرانی نامناسب است باید مسئولان مربوطه این امکانات و ساختارهای فیزیکی ورزشگاه‌ها را به شکلی فراهم کنند؛ نه آنکه صورت مساله را حذف کنیم. شعارسال  :  روزنامه آرمان با دکتر فاطمه طباطبایی […]

تبلیغات