دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

اولویتهای کاری مدیرعامل جدید تامین اجتماعید

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعادل درآمدها و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی برای انجام به موقع پرداخت‌ها، تعهدات، ارائه و گسترش خدمات غیرحضوری این سازمان را دو اولویت کاری مهم خود برشمرد.

تبلیغات