یک روان‌شناس کودک گفت: کودک باهوش در کنار خانواده می‌تواند مهارت‌های زندگی را بیاموزد و خانواده نقش مهمی در افزایش هوش کودکان دارد. " />
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

خانواده نقش مهمی در افزایش هوش کودکان داردد

یک روان‌شناس کودک گفت: کودک باهوش در کنار خانواده می‌تواند مهارت‌های زندگی را بیاموزد و خانواده نقش مهمی در افزایش هوش کودکان دارد.

تبلیغات