یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان قانون کشور را نقض کرده است، گفت: این لایحه به سیاست حبس زدایی توجه نداشته و جرم و مجازات تعیین شده در آن با هم برابری ندارد.

" />
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

لایحه تامین امنیت زنان ناقض قانون مجازات اسلامی است/ فروپاشی نظام خانواده در پی تصویب این لایحهد

یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان قانون کشور را نقض کرده است، گفت: این لایحه به سیاست حبس زدایی توجه نداشته و جرم و مجازات تعیین شده در آن با هم برابری ندارد.

تبلیغات